År: 2009

Exponering för elektromagnetiska fält i hemmen ger sämre spermier

Två helt färska studier visar att elektromagnetiska fält, både lågfrekventa och högfrekventa (mobiltelefoni) skadar DNA genom att orsaka oxidativ stress. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning på EMF och mobiltelefonstrålning, som visat gång på gång såväl oxidativ-stress som DNA-skada. Mobilstrålning skadar

Mobilstrålning i fosterstadiet skadar kaniner

Oxidativ skada på kaniner som exponerats för mobilstrålning (GSM 1800) under fostertiden. (Tomruk et al. 2009.)

Lågfrekventa megnetfält gav förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen samt depression hos möss

Möss som exponerats för lågfrekventa fält (50Hz) 0,5 mikroTesla 24 timmar om dagen under 4-6 veckor får förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen och får depressivt beteende. Mössen fick även förhöjda glukos-nivåer i blod. Sammantaget visar studien att långvarig exponering för

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada i mänskliga celler

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada i mänskliga celler. Detta är en upprepning av REFLEX-resultaten (Ivancsits et al. 2002; ) (Winker et al. 2005); (Focke et al. 2009.)

Påslagen mobiltelefon förändrar sexuellt beteende hos kaniner samt minskar antal levande spermier

Mobiltelefon i stand-by-läge orsakar förändrat sexuellt beteende hos kaniner samt sänkt antal spermier som rör sig. Detta är ytterligare ett par studier som läggs till en lång lista över forskning som visat påverkan på reproduktionen. (Salama et al. 2009 (beteende); )

Mobilmaster orsakar grå starr

Mobilmaster orsakar oxidativ stress samt ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon. (Hässig et al 2009)

Mobilmaster och DECT-telefoner största källan till exponering

Mobilmaster och DECT-telefoner exponerar människor för mest strålning. Österrikisk studie. (Tomitsch et al. 2009)

Mobilstrålning påverkar delar i hjärnan som styr beteende

Ännu en studie visar att strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. (Daniels et al. 2009)

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier hos möss. (Otitoloju et al. 2009)

Studie visar att DNA-skada beror på signalens karaktär/vågform, inte bara styrka

Studie visar än en gång DNA-skada på celler efter att de exponerats för mobilstrålning (GSM 1800). Studien visar också att signalens karaktär har betydelse före effekten: en kontinuerlig icke-modulerad signal orsakade inga effekter, i motsats till den amplitud-modulerade signalen. Dessa

Hardellgruppen visar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner

Metaanalys mobiltelefoner och hjärntumörer. Lennart Hardellgruppen har gjort 7 av 8 studier som bedöms ha högst kvalitet. Hardellgruppen visar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner. (Journal of Clinical Oncology 2009.)

Mobilstrålning skadar DNA i spermier

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. (Iuliis et al, 2009.)

Mobilanvändning orsakar försämrat minne

Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. (Abramson et al 2009.)

Mobilstrålning stör tillväxen hos mungbönor

Mobilstrålning leder till oxidativ stress i mungbönor. Störd tillväxt. (Sharma et al. 2009.)

Mobilstrålning orsakar DNA-skador i lymfocyter från möss

Mobilstrålning leder till oxidativ stress och DNA-skador i lymfocyter från möss. (Gajski et al 2009.)

Mobilstrålning försämrar spermiers rörlighet

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet. (Mailankot et al. 2009.)

Mobilen trådlös telefon ökar risken för hjärntumör

Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. (Hardell et Carlberg, 2009)

Lågfrekventa magnetfält stimulerar spridning av bröstcancer

Elektromagnetiska fält stimulerar spridning av bröstcancer. (Girgert et al 2009.)

Dödligheten i cancer ökar mest för dem som vistas närmast kraftledning

Elektromagnetiska fält ökar inte bara risken för barnleukemi: dödligheten i cancer ökar signifikant för de som exponerats mest för fält från en kraftledning. (Fazzo et al 2009.)

Mobiltelefonin största orsak till exponering för radiofrekventa fält

Mobiltelefonin står för den största andelen av den strålning från radiofrekventa fält vi utsätts för. Radio/TV-master står endast för 11,7% medan mobilmaster, mobiltelefoner och DECT-telefoner står för 82%. (Frei et al 2009.)

Mobilstrålning ger DNA-skada i leukocyter hos möss

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i leukocyter från möss. (Garaj-Vhrovac et al, 2009)

Nyfödda råttor får hjärnskador av mobilstrålning

nbsp; Orendacova et al: (Immunohistochemical Study of Postnatal Neurogenesis After Whole-body Exposure to Electromagnetic Fields: Evaluation of Age- and Dose-Related Changes in Rats). Exponering av nyfödda råttor för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor signifikant mer känsliga för

Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan

Narayanan et al: (Spatial memory perfomance of wistar rats exposed to mobile phone.) Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor: Phone exposed animals had significantly (~3 times) higher mean latency to reach the target quadrant and spent significantly

Fördubblad risk för hjärntumör efter 10

(Khurana et al.:) Ny (meta-analys)av alla studier om hjärntumör av mobilen.  Fördubblad risk för hjärntumör efter 10 års latens. Hela artikeln(här.)

Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tysk läkar- och vetenskaps-organisationen

Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tyska läkar- och vetenskaps-organisationen Kompetenzinititative.:  (“How susceptible are genes to Mobile Phone Radiation?”): Vår livsmiljö förorenas alltmer av elektromagnetisk strålning. Oberoende forskning visar allt mer samstämmiga belägg för allvarliga konsekvenser. Ändå försäkrar de

Top