Gränsvärden

dalvik-mast-hus-640De gränsvärden som används av Svenska myndigheter skyddar endast mot akuta, värmebaserade, skador som uppkommer inom 6 minuters exponering.

Det finns alltså inga gränsvärden som skyddar mot långtidseffekter. Detta är ett problem eftersom många idag exponeras dygnet runt för strålning från mobilantenner, trådlösa datornätverk, trådlösa hemtelefoner m.m.

Vad är då ”lämplig” strålnivå för människor?

Det finns ett växande antal forskare, läkare och andra experter som anser att dagens gränsvärden är föråldrade och behöver revideras. Denna uppfattning bygger på hundratals studier som visar på effekter på människor, djur och växter vid strålningsnivåer som ligger långt under gränsvärdena.

Förutom alla studier som listas på denna webbplats så finns här ytterligare ett par referenser till politiker, forkare och läkare som önskar sänkta gränsvärden:

Den samlade bilden just nu är att följande nivåer ej bör överstigas i miljöer där man vistas längre tid, t ex sovrum, arbetsplats, m.m. (överkänsliga personer kan behöva ännu lägre nivåer):

  • Högfrekventa fält* (Wifi, 2G, 3G, FM-radio m.m): ≤ 1-10 µW/m² (mikrowatt per kvm)
  • Lågfrekventa magnetfält (kraftledningar, hushållsel m.m.): ≤ 20-50 nT (nanotesla)
  • Lågfrekventa elektriska fält (kraftledningar, hushållsel m.m.): ≤ 1-25 V/m (volt per meter)

Svenska gränsvärdet för 3G-strålning är 10 000 000 µW/m². Detta gränsvärde tar endast hänsyn till akuta värmebaserade effekter. Idag finns det dock andra, biologiska effekter, som visat sig långt under detta gränsvärde. Se forskningslistan för exempel.