Månad: oktober 2017

Barn absorberar mer strålning än vuxna

Barn absorberar betydligt mer strålning än vuxna visar ny analys. ”The results show that the maximum SAR levels in brain tissues of young children (3 months) are higher by up to 61% and 78% than adults at the lowest (700

Mobilen i fickan ger sämre spermier och påverkar könshormon

Män som förvarar mobilen i fickan har sämre spermier och påverkan på könshormoner (luteiniserande hormone).  Schauer et al. 2017

Möss som exponeras för mobilstrålning får färre ungar och fler döda embryon

Möss som exponeras för mobiltelefoners strålning då de är påslagna (Active mode) får färre ungar och fler döda embryon.  De exponerade mössen fick dessutom färre embryon av högsta kvalitet, och fler embryon av lägre kvalitet jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Citat:

Ökat antal patienter med hjärntumör

Ökat antal patienter med hjärntumör i svenska patientregistret. Hardell et Carlberg 2017

Mobilanvändning ökar risken signifikant för huvudvärk

Metaanalys av tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken signifikant för huvudvärk. Wang et al. 2017

Oxidativ stress vid mobilstrålning

Oxidativ stress observeras i celler som exponeras för 1800 MHz mobilstrålning . Marjanovic et al. 2017

Kuvöser exponerar bebisar och personal för höga magnetfält

Inkubatorer exponerar både bebisar och personal för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält, dvs 0,2-10 mikroTesla. ”RESULTS: We retrieved 15 papers that described the EMF exposure in incubators and their biological effects on babies. EMF levels in incubators appear to be

216 av 242 studier visar på oxidativ stress

Av totalt 242 studier visar 216 (89%) att radiofrekvent strålning som används i trådlös teknik orsakar signifikanta oxidative stresseffekter. Bandara et Weller 2017

Trådlösa laddare för smartmobiler överskrider gränsvärden

Trådlösa laddare för smartmobiler överskrider gällande referensvärden för strålning från ICNIRP. ”the incident magnetic flux densities exceed the reference values by factors of tens, roughly. For internal electric fields, the margin was below a factor of 10. For SAR, in

Sämre kvalitet på spermier efter 3G+WiFi-exponering

Sämre kvalitet på mänskliga spermier som exponeras för 3G+WiFi-strålning: ” Our study revealed a significant decrease in the quality of human semen after exposure to EMWs emitted from 3G+wi-fi modems.” Kamali et al. 2017

Mobilstrålning skadar testiklar

Mobilstrålning skadar testiklar i djurförsök. Gao et al. 2017

Strålning från mobiler påverkar blodet

Strålning från mobiler (i stand-by-läge eller tal-läge) påverkar järnparametrar i blodet. Cetkin et al. 2017

Celler påverkas av pulserade lågfrekventa magnetfält

Celler som exponeras för pulserade lågfrekventa magnetfält får försämrad överlevnad. Koziorowska et al. 2017

Effekter på celler av magnetfält

Effekter på celler vid låga nivåer (0,15 mikroT) av magnetfält. Kapri-Pardes et al. 2017.

Top