Månad: november 2010

Mobilen ökar risken för hjärntumör och leukemi

Mobilen ökar risken inte bara för hjärntumör utan även för leukemi. Efter 15 års användning ses en nästan statistiskt signifikant ökad risk på 87%. (Cooke et al. 2010)

Lågfrekventa magnetfält skadar DNA

Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar DNA vid nivåer långt under ICNIRP:s gränsvärde. (Kim et al. 2010)

Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi

Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi vid nivåer 3000 gånger under ICNIRP:s gränsvärde. Trots det anser författarna som deltar i fastställandet av gränsvärdet att gränsvärdet är bra och skyddar oss med god marginal. Men så är också flera av

Omfattande forskningsgenomgång visar på otillräckliga gränsvärden

International Commission for Electromagnetic Safety har publicerat en omfattande forskningsgenomgång som tydligt visar att de gränsvärden som rekommenderats av ICNIRP och som gäller i Sverige är otillräckliga. (ICEMS Monograph 2010)

Ökad förekomst av sömnstörningar, nedstämdhet, hjärtproblem m.m. nära mobilmast/mobilbasstation

Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland hade ökad förekomst av de symtom som sedan 60- och 70-talet beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem,, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde.(Eger et

Råttor som exponeras för mobilstrålning får färre neuroner

Råttor som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 28 dagar får signifikant lägre antal neuroner (Purkinje celler) jämfört med oexponerad kontrollgrupp. (Sonnez et al. 2010)

Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka sömnen

Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömnen. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. (Hardell et al 2010)

Top