Barn absorberar mer strålning än vuxna

Barn absorberar betydligt mer strålning än vuxna visar ny analys. ”The results show that the maximum SAR levels in brain tissues of young children (3 months) are higher by up to 61% and 78% than adults at the lowest (700 MHz) and highest (2600 MHz) investigated frequencies, respectively. The percentage absorption power in the heads of young children (3 months) is higher by up to 40.6% and 24% than the values for adults at 700 MHz and 2600 MHz, respectively.” Kommentar: tidigare undersökningar har visat att barn kan absorbera upp till 10 ggr mer strålning i vissa kroppsdelar jämfört med en vuxen. Mohammed et al. 2017

Mobilen i fickan ger sämre spermier och påverkar könshormon

Män som förvarar mobilen i fickan har sämre spermier och påverkan på könshormoner (luteiniserande hormone).  Schauer et al. 2017

Möss som exponeras för mobilstrålning får färre ungar och fler döda embryon

Möss som exponeras för mobiltelefoners strålning då de är påslagna (Active mode) får färre ungar och fler döda embryon.  De exponerade mössen fick dessutom färre embryon av högsta kvalitet, och fler embryon av lägre kvalitet jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Citat: “The results of this study indicate that cell-phone RF waves decreases the quantity of two cells embryos as well as embryos with grade-A quality at the developmental process; while it increases the fragmentation of IVF-derived cells as well as grade-C and D cells in the NMRI-mouse. Cell-phone RF waves also reduces the number of newborn mice, where it increases the pregnancy duration which result in fertility failure in NMRI-mouse. “ Fatehi et al. 2017

Ökat antal patienter med hjärntumör

Ökat antal patienter med hjärntumör i svenska patientregistret. Hardell et Carlberg 2017

Mobilanvändning ökar risken signifikant för huvudvärk

Metaanalys av tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken signifikant för huvudvärk. Wang et al. 2017

Oxidativ stress vid mobilstrålning

Oxidativ stress observeras i celler som exponeras för 1800 MHz mobilstrålning . Marjanovic et al. 2017

Kuvöser exponerar bebisar och personal för höga magnetfält

Inkubatorer exponerar både bebisar och personal för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält, dvs 0,2-10 mikroTesla. ”RESULTS: We retrieved 15 papers that described the EMF exposure in incubators and their biological effects on babies. EMF levels in incubators appear to be between 2 and 100 mG, depending on the distance of the mattress from the electric engine. In some cases they exceed this range. These values interfere with melatonin production or with vagal tone. Even caregivers are exposed to high EMF, above 200 mG, when working at close contact with the incubators. CONCLUSION: EMF have been described as potentially hazardous for human health, and values reported in this review are an alert to prevent babies’ and caregivers’ exposure when close to the incubators. A precautionary approach should be adopted in future incubator design, to prevent high exposures of newborns in incubators and of caregivers as well” Kommentar: från 0,2-0,4 mikroTesla (2-4 mG) har förhöjd risk för cancer observerats vid långtidsexponering.  Bellieni et al. 2017

216 av 242 studier visar på oxidativ stress

Av totalt 242 studier visar 216 (89%) att radiofrekvent strålning som används i trådlös teknik orsakar signifikanta oxidative stresseffekter. Bandara et Weller 2017

Trådlösa laddare för smartmobiler överskrider gränsvärden

Trådlösa laddare för smartmobiler överskrider gällande referensvärden för strålning från ICNIRP. ”the incident magnetic flux densities exceed the reference values by factors of tens, roughly. For internal electric fields, the margin was below a factor of 10. For SAR, in contrast, the margin amounted to three orders of magnitude. The study (i) affirmed that checking basic restrictions in case of local exposures that exceed reference values is necessary; (ii) showed that exposure levels of current smartphone wireless charging systems may exploit ICNIRP basic restrictions on induced electric fields up to 30%, roughly, and are far from recommended maximum SAR levels; and (iii) indicated that increasing the allowed maximum power for charging systems (as already outlined in the standard) has to be carefully evaluated regarding instantaneous values of induced electric fields.” Fröhlich et al. 2017

Sämre kvalitet på spermier efter 3G+WiFi-exponering

Sämre kvalitet på mänskliga spermier som exponeras för 3G+WiFi-strålning: ” Our study revealed a significant decrease in the quality of human semen after exposure to EMWs emitted from 3G+wi-fi modems.” Kamali et al. 2017

Mobilstrålning skadar testiklar

Mobilstrålning skadar testiklar i djurförsök. Gao et al. 2017

Strålning från mobiler påverkar blodet

Strålning från mobiler (i stand-by-läge eller tal-läge) påverkar järnparametrar i blodet. Cetkin et al. 2017

Celler påverkas av pulserade lågfrekventa magnetfält

Celler som exponeras för pulserade lågfrekventa magnetfält får försämrad överlevnad. Koziorowska et al. 2017

Effekter på celler av magnetfält

Effekter på celler vid låga nivåer (0,15 mikroT) av magnetfält. Kapri-Pardes et al. 2017.

Trådlös teknik ökar risken för hörselnervstumör

De som använt mobilen mest, eller mer än 1640 timmar löper 51% ökad risk (OR 0,92-2,49) och användning av den trådlösa telefonen (DECT) mer än 900 timmar löper 67 % ökad risk (OR 1.13-2,49). (Dessa resultat redovisas inte av författarna i sammanfattningen som inte heller lagt ihop risk förenad med användning av både mobiler och trådlösa telefoner vilket leder till en undervärdering av risken). (Pettersson et al. 2014)

Närhet till mobilmast ger sömn- och koncentrationssvårigheter

Närboende till mobilmast i Spanien får statistiskt signifikant ökning av olika symtom, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Ny analys av tidigare studie från Navarro 2003. Nu publicerad i British Medical Journal. (Gomez-Perretta et al. 2014)

Wifi- och mobilstrålning skadar hjärnan

Möss som exponeras för mobilstrålning och wifi-strålning får “svåra degenerativa skador” på hjärnan. Eser et al. 2013 

Mobilstrålning påverkar hjärnans utveckling hos foster

Exponering för mobilstrålning under fostertiden påverkar hjärnans utveckling hos kycklingembryon.  Umur et al. 2013

Mobilstrålning har gentoxisk effekt som kan dröja kvar i efterföljande generationer

Encelliga flimmerdjur, ciliater, som exponeras för mobilstrålning (1-10 GHz) 100 gånger under gällande gränsvärden får försämrad rörlighet. Effekterna kvarstår i 10-16 generationer innebärande att strålningen har en gentoxisk effekt som dröjer kvar i efterföljande generationer. Sarapultseva et al. 2013

Oro/depression bland boende nära kraftledningar

Ökad förekomst av psykisk ohälsa(oro/depression) och ohälsosymtom bland boende nära kraftledningar exponerade för magnetfält långt under gällande gränsvärden. Beale et al. 2013

Mikrovågsstrålning leder förändringar i blodmarkörer

Exponering för mikrovågsstrålning 10 GHz, 2 timmar om dagen i 30 dagar, leder till signifikanta förändringar i blodmarkörer. Tillskott av antioxidanter i form av sötkörsbär minskade effekterna. Sisodia et al. 2013

Lågfrekventa magnetfält i arbetslivet ökar risk leukemi och lymfom

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet leder till ökad risk för cancer (leukemi och lymfom) visar holländsk kohortstudie. Koemann et al. 2013

Mobilstrålning påverkar signalsubstanser i hjärnan

Mobilstrålning påverkar halter av för den mentala hälsan viktiga signalsubstanser i hjärnan. Kan förklara rapporterade effekter på minne, inlärning och ökad stress. Abul Ezz et al. 2013

Mobilstrålning orsakar försämrad inlärning och minne

Mobilstrålning orsakar försämrad inlärning och minne samt oxidativ stress i hjärnceller hos möss. Tillskott av örter använda i den traditionella kinesiska medicinen (ex astragalus) motverkade skadeeffekterna. Gong et al. 2013

Samband mellan lågfrekventa magnetfält, kemikalier och testikelcancer

Samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och kemikalier i arbetet och testikelcancer. Beranger et al. 2013

Top