Om strålning.se

full-täckning-ingen-vila
Bild ur Telias reklamfilm för utbyggnad av 3G/4G-nätet.

I takt med att modern teknik omger oss alltmer i vardagen ställer sig fler och fler frågan: Finns det någon forskning kring riskerna med den nya tekniken?

Syftet med denna webbplats är att visa på den stora mängd seriösa och publicerade forskning som visar effekter på biologiskt liv. Det handlar om växter, djur och människor som påverkas av den strålning* som omger oss i vår vardag, effekter som påvisas vid nivåer långt under de gränsvärden som gäller i Sverige just nu.

Myndigheternas och industrins officiella uppfattning

  • forskningsläget är oklart
  • det behövs mer forskning för att man ska kunna veta om strålningen utgör en hälsorisk
  • det finns visserligen studier som visar på risker, men det finns även många studier som inte visar några risker

Vår uppfattning

Vi på strålning.se delar inte uppfattningen om att forskningsläget är oklart. Även om det finns många studier som inte visar några risker så tycker vi att de hundratals seriösa forskningstudier som visar på möjliga risker är tillräckliga för att man ska vidta försiktighetsåtgärder som till exempel:

  • inte införa trådlösa datornätverk (Wifi) i skolor
  • införa lågstrålande områden, både i och utanför städer, så att man kan välja om man vill exponeras för strålningen eller ej
  • kraftigt sänka gränsvärdena, särskilt där människor bor, och arbetar

Vår uppfattning om forskningsläget delas bland annat av Europarådet, samt av franska myndigheter.

 


* Med strålning avses på denna webbplats: Elektriska och elektromagnetiska fält som avges från från apparater, kraftledningar m.m. (lågfrekventa magnetfält samt lågfrekventa elektriska fält) samt från mobiltelefoner/basstationer, trådlösa datornätverk, trådlösa hemtelefoner, läsplattor m.m. (högfrekventa elektromagnetiska fält).