Lågfrekventa magnetfält försämrar det naturliga försvaret mot cancer

Långvarig exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält minskar naturliga mördarcellers aktivitet, dvs försämrar det naturliga försvaret mot cancer. Effekten sågs tydligast i personer exponerade i yrkeslivet för nivåer över 1 mikroTesla, men redan vid nivåer över 0,2 mikroTesla sågs icke-signifikanta effketer. 1 mikroTesla är 100 gånger lägre än ICNIRP:s gränsvärde. Vid nivåer över 0,2-0,4 mikroTesla har upprepade studier konstaterat att barnleukemirisken ökar. Cancerrisken kan alltså förklaras med att det naturliga försvaret mot cancer försvagas. (Gobba et al. 2009)