Lågfrekventa magnetfält ökar insulinproduktion hos möss

Långtidsexponering för lågfrekventa magnetfält vid 1 mikrotesla, 100 gånger under gällande referensvärde från SSM/ICNIRP, ökar insulinproduktionen och leder till förstorad bukspottkörtel hos möss. (Gholampour et al. 2012)Top