Mobilstrålning förändrar orienteringsförmåga hos myror

Moiblstrålning försvårar för myror att orientera sig. (Cammaerts et al. 2012)Top