Signifikanta effekter på möss reproduktiva förmåga

Signifikanta effekter på möss reproduktiva förmåga efter exponering för mikrovågor långt under gällande gränsvärde. (Kumar et al. 2010)Top