Mobiltelefonin största orsak till exponering för radiofrekventa fält

Mobiltelefonin står för den största andelen av den strålning från radiofrekventa fält vi utsätts för. Radio/TV-master står endast för 11,7% medan mobilmaster, mobiltelefoner och DECT-telefoner står för 82%. (Frei et al 2009.)Top