Kategori: DNA

Wifi skadar DNA och påverkar “goda” enzymer

Strålning från Wifi skadar DNA och påverkan på enzymer viktiga för cellernas försvar mot skada. (Atasoy et al. 2012)

DNA-skada på råttors njur och leverceller av mobilstrålning

Mobilstrålningsexponering 1 timma om dagen i två veckor under gällande gränsvärde kan orsaka DNA-skada på råttors njur och leverceller. (Trosic et al. 2012)

Mobilstrålning skadar hjärncellers DNA och förändrar gener

Mobilstrålning långt under gränsvärdet skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer.Studien visar alltså det som våra experter Anders Ahlbom och Maria Feychting påstår inte har visats: “Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka

Lågfrekventa magnetfält skadar DNA

Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar DNA vid nivåer långt under ICNIRP:s gränsvärde. (Kim et al. 2010)

Pulsade mikrovågor ger genetiska och andra förändringar i blodceller

Personal som exponeras för pulsade mikrovågor från radaranläggningar har genetiska och andra förändringar i blodceller. Oxidativ stress är den sannolika mekanismen för uppkomsten av de konstaterade cytogenetiska förändringarna (DNA-skador) i blodcellerna. (Garaj – Vrhovac et al 2010)

Mikrovågor ger DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet på råttor

Ännu en av mobilindustrin oberoende forskargrupp visar att råtthjärnor inte mår bra av att exponeras för mikrovågor. Råttorna exponerades under 2 timmar per dag i 35 dagar. Analyser visade på DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet. Forskarnas slutsats är att

DNA-skador i hjärncellerna på råttor efter exponering av mobilstrålning

Och så ännu en studie som visar samma sak: råtthjärnor mår inte bra av mobilstrålning. Efter exponering under 2 timmar per dag i 35 dagar för effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna var åldermässigt

Exponering för elektromagnetiska fält i hemmen ger sämre spermier

Två helt färska studier visar att elektromagnetiska fält, både lågfrekventa och högfrekventa (mobiltelefoni) skadar DNA genom att orsaka oxidativ stress. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning på EMF och mobiltelefonstrålning, som visat gång på gång såväl oxidativ-stress som DNA-skada. Mobilstrålning skadar

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada i mänskliga celler

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada i mänskliga celler. Detta är en upprepning av REFLEX-resultaten (Ivancsits et al. 2002; ) (Winker et al. 2005); (Focke et al. 2009.)

Studie visar att DNA-skada beror på signalens karaktär/vågform, inte bara styrka

Studie visar än en gång DNA-skada på celler efter att de exponerats för mobilstrålning (GSM 1800). Studien visar också att signalens karaktär har betydelse före effekten: en kontinuerlig icke-modulerad signal orsakade inga effekter, i motsats till den amplitud-modulerade signalen. Dessa

Mobilstrålning skadar DNA i spermier

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. (Iuliis et al, 2009.)

Mobilstrålning orsakar DNA-skador i lymfocyter från möss

Mobilstrålning leder till oxidativ stress och DNA-skador i lymfocyter från möss. (Gajski et al 2009.)

Mobilstrålning ger DNA-skada i leukocyter hos möss

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i leukocyter från möss. (Garaj-Vhrovac et al, 2009)

3G-strålning orsakar skador på DNA

(3G (UMTS) orsakar skador på DNA i celler)

Top