Kategori: hjärna

Lågfrekventa magnetfält främjar tillväxt av cancerceller

Lågfrekventa elektromagnetiska fält vid 10 mikroTesla (10 gånger under gällande gränsvärde på 100 mikroT) främjar tillväxt av hjärncancerceller. Tidigare fynd bekräftades. Oxalsyra hade skyddande inverkan. (Trillo et al. 2012)

Wifi-liknande strålning skadar hjärnceller

Wifi-liknande strålning (2,45 GHz) orsakar ökad celldöd och oxidativ stress i hjärnceller på råttor. Melatonin har skyddande effekt. (Naziroglu et al. 2012)

Wifi-liknande signaler kan påverka inlärning

Exponering för wifi-liknande signaler (2450 MHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan som kan leda till sämre minne och inlärningsförmåga. (Lu et al. 2012)

Trådlös telefon och mobiltelefon minskar överlevnad i hjärntumörfall

Användning av trådlös telefon eller mobiltelefon försämrar överlevnaden för hjärntumörfall. (Hardell och Carlberg 2013); (Lennart Hardell kommentar)

Mikrovågor kan orsaka inflammation och tumörtillväxt

Exponering av unga möss för mikrovågor 16,5 GHz leder till påverkan på hjärncellers enzymer och gliaceller (nervceller). Kan orsaka inflammation och tumörtillväxt. (Paulray et al. 2012)

Barn på landet löper lägre risk för hjärntumör

Barn som bor på landet har lägre risk för hjärntumör. (Christensen et al. 2012/CEFALO) Kommentar: Lägre exponering för EMF (elektromagnetiska fält) skulle kunna förklara den minskade risken.

Lågfrekventa magnetfält kan ge hjärnskador och beteendeförändringar

Musfoster som exponeras för mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning får bestående hjärnskador som yttrar sig i beteendeförändringar. (Fournier et al. 2012)

Lågfrekventa magnetfält ökar halterna av kväveoxid i hjärnan, något som bl a brukar ses hos personer med MS.

Låga nivåer av elektromagnetiska fält (50 gånger under ICNIRP:s gränsvärde på 100 mikrotesla) ökar halterna av kväveoxid i hjärnan på exponerade möss redan efter 5 dagars exponering. Förhöjda halter av kvävoxid i nervsystemet (ses hos personer drabbade av MS). (Cho

Lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress i hjärnceller

Lågfrekventa fält (50 gånger under ICNIRP:s gränsvärde) orsakar oxidativ stress i hjärnceller. (Chu et al.)

Lågfrekventa magnetfält leder till DNA-skada

Lågfrekventa elektromagnetiska fält (50 Hz) långt under gällande gränsvärde (10 mikroT, gränsvärdet är 100) leder till ökad förekomst av markörer för DNA-skada (mikrokärntest). Undersökningen bekräftade också ännu en gång att elektromagnetiska fält orsakar oxidativ stress. (Miyakoshi et al. 2012)

Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga

Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga under 40 år i Frankrike. (Fayard et al. 2012)

Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor

(2008) Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor i provrör. (Zu et. al. 2008)

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG)

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. (Schmid et al. 2012); (Loughran et al. 2012)

Trådlös telefons basenhet förändrar proteiner i hjärnan

Mobilstrålning och strålning från en trådlös telefons basenhet förändrar många viktiga proteiner i hjärnan. Kan ha betydelse för uppkomsten av en lång rad symtom och sjukdomar. (Fragoupoulou et al. 2012)

Mobilstrålning påverkar viktiga signalsubstanser hos foster, när mamman exponerats för mobilstrålning

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosters hjärnor, då deras mödrar exponerats för mobilstrålning. (Jing et al. 2012)

Lågfrekventa magnetfält orsakar skador på hjärnan hos kycklingfoster

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan då kycklingfoster exponerades vid nivåer långt under gällande gräsnvärde (upp till 7 mikrotestla). (Lahijani et al. 2012)

Mobilstrålning kan kopplas till en lång rad hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång

Omfattande belägg för att mobiltelefonstrålning kan kopplas till en lång rad hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång från hjärnkirurger och experter från hela världen. (Mobile Wise report 2011)

Mobilstrålning skadar hjärncellers DNA och förändrar gener

Mobilstrålning långt under gränsvärdet skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer.Studien visar alltså det som våra experter Anders Ahlbom och Maria Feychting påstår inte har visats: “Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka

Projektledaren för WHO-studie (Interphone): “ökade risker för hjärntumörer är vad man kan förvänta sig”

Projektledaren för Interphone skriver i en kommentar till Interphone (WHO-studien om hjärntumörer) att de ökade risker som observerats i de mest exponerade delarna av hjärnan samt de högst exponerade grupperna är vad man kan förvänta sig se om det fanns

Mobilen ökar risken för hjärntumör och leukemi

Mobilen ökar risken inte bara för hjärntumör utan även för leukemi. Efter 15 års användning ses en nästan statistiskt signifikant ökad risk på 87%. (Cooke et al. 2010)

Mobilstrålning kan öka förekomsten av proteiner kopplade till hjärnskador

Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. (Maskey et al. 2010)

Samband mellan antal mobilabonenter och hjärntumörfall

Samband mellan antal mobiltelefonabonnemang och förekomsten av hjärntumörer i USA:s delstater. (Lehrer et al 2010)

3-dubblad risk för hjärntumör vid mobiltelefonanvändning 30 min/dag i tio år

3,4 gånger ökad risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning under mer än sammanlagt 2000 timmar. Det motsvarar drygt en halvtimma om dagen i tio år. (Hardell et al 2010)

Mikrovågor ger DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet på råttor

Ännu en av mobilindustrin oberoende forskargrupp visar att råtthjärnor inte mår bra av att exponeras för mikrovågor. Råttorna exponerades under 2 timmar per dag i 35 dagar. Analyser visade på DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet. Forskarnas slutsats är att

DNA-skador i hjärncellerna på råttor efter exponering av mobilstrålning

Och så ännu en studie som visar samma sak: råtthjärnor mår inte bra av mobilstrålning. Efter exponering under 2 timmar per dag i 35 dagar för effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna var åldermässigt

Top