Kategori: studier på människor

Mobilstrålning kan påverka hjärtat

Mobilstrålning kan påverka hjärtat hos känsliga individer. (Alhusseinyet al. 2012)

Lågfrekventa magnetfält främjar tillväxt av cancerceller

Lågfrekventa elektromagnetiska fält vid 10 mikroTesla (10 gånger under gällande gränsvärde på 100 mikroT) främjar tillväxt av hjärncancerceller. Tidigare fynd bekräftades. Oxalsyra hade skyddande inverkan. (Trillo et al. 2012)

Mobilstrålning förändrar protein i ögonceller

Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. (Zhang et al. 2013)

Barn som exponerats för mobilstrålning under fosterstadiet löper ökad risk för migrän och huvudvärk

Barn som exponeras som foster och under de första levnadsåren för mammans mobilstrålning löper ökad risk för migrän och huvudvärk. Ju mer mamman använde mobilen, desto högre var risken. (Sudan et al. 2013)

Anställda som exponerats för mikrovågsstrålning har förändrad hjärtrytm

Anställda inom radio/Tv-bolag som exponerats mest för mikrovågsstrålning (radiofrequency radiation) har mätbara förändringar i hjärtrytmen.(Bortkiewicz)(et al. 2012)

GSM och 3G ger sämre kognitiv förmåga

Ungdomar som exponeras för GSM och 3G får försämrad kognitiv förmåga. (Leung et al. 2011)

Lågenergilampor kan skada hudceller

Lågenergilampor kan skada hudceller på samma sätt som UV-strålning från solen. (Miranova et al. 2012)

Strålning från mobilmaster ökar risk för barncancer

Strålning från mobilmaster innebär ökad risk för barncancer. (Li et a. 2012)

Strålning från mobilmaster ökar risk för barncancer

Strålning från mobilmaster innebär ökad risk för barncancer. (Li et a. 2012)

Lågfrekventa fält 50 Hz stimulerar cancercellers delning

Lågfrekventa fält 50 Hz stimulerar cancercellers delning vid gällande gränsvärde för allmänheten (100 mikroT) och under gällande gränsvärde för yrkesexponerade (500 mikroT). Effekterna ses liksom i REFLEX-projektet då fälten slås omväxlande på och av. (Martinez et al. 2012) (hela undersökningen)

Barn som exponerats höga magnetfält i fosterlivet löper högre risk för övervikt

Barn som exponerats för höga nivåer (över 0,15 mikroTesla) i fosterlivet löper högre risk att vara kroniskt överviktiga vid 13 års ålder. (Li et al. 2012)

Barn på landet löper lägre risk för hjärntumör

Barn som bor på landet har lägre risk för hjärntumör. (Christensen et al. 2012/CEFALO) Kommentar: Lägre exponering för EMF (elektromagnetiska fält) skulle kunna förklara den minskade risken.

Mobil ger sämre spermier

Mobilanvändande män har sämre spermier. (Gutschi et al. 2011)

Spermier skadas av mobilstrålning

Genomgång av forskning som än en gång visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet

Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga

Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga under 40 år i Frankrike. (Fayard et al. 2012)

Indikation för större känslighet hos barn och unga för mobilstrålning

Cancereffekter större av mobilstrålning under gällande gränsvärde på unga möss än vuxna. Indikerar större risker för barn och unga.(Sekerougly et al 2012)

Lågfrekventa magnetfält ger hämning av sömnhormonet melatonin hos spädbarn

Hämning av produktionen av sömnhormonet melatonin hos för tidigt födda barn som exponeras för relativt höga nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöserna.(Bellieni et al. 2012) Tidigare har samma forskargrupp sett att små bebisars hjärtrytm påverkas via en påverkan på

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG)

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. (Schmid et al. 2012); (Loughran et al. 2012)

Mobilstrålning påverkar fettsyror i thymus-celler och blodceller

Mikrovågor (42,2 GHz) påverkar sammansättningen av fettsyror i thymus-celler och blodceller. (Gapeyev et al. 2011)

Lågfrekventa magnetfält försämrar det naturliga försvaret mot cancer

Långvarig exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält minskar naturliga mördarcellers aktivitet, dvs försämrar det naturliga försvaret mot cancer. Effekten sågs tydligast i personer exponerade i yrkeslivet för nivåer över 1 mikroTesla, men redan vid nivåer över 0,2 mikroTesla sågs icke-signifikanta effketer.

Barn/foster som exponerats för mobilstrålning löper högre risk för beteendestörningar

Barn som exponerats för mobilstrålning dels i mammans mage och dels under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. (Divan et al. 2010). Studien bekräftar därmed resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.(Divan et al

Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi

Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi vid nivåer 3000 gånger under ICNIRP:s gränsvärde. Trots det anser författarna som deltar i fastställandet av gränsvärdet att gränsvärdet är bra och skyddar oss med god marginal. Men så är också flera av

Ökad förekomst av sömnstörningar, nedstämdhet, hjärtproblem m.m. nära mobilmast/mobilbasstation

Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland hade ökad förekomst av de symtom som sedan 60- och 70-talet beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem,, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde.(Eger et

EMF ökar risken för barncancer

EMF ökar risken för barncancer. Bearbetning av tidigare resultat. Observera att risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Det officiella påståendet att det enbart skulle gälla risk för leukemi kan alltså starkt ifrågasättas. Observera även att studien sannolikt

Kvinnor som exponeras för lågfrekventa magnetfält löper ökad risk för ögoncancer

Kvinnor som exponeras för höga elektromagnetiska fält löper ökad risk för ögoncancer. (Behrens et al. 2010)

Top