Kategori: celler

Elektromagnetiska fält orsakar mer stress i hjärnan på äldre försöksdjur

Elektromagnetiska fält vid nivåer hundratals gånger under gällande gränsvärde orsakar mer oxidativ stress i hjärnan på medelålders försöksdjur jämfört med yngre försöksdjur, vilket indikerar att  äldre individer har  sämre försvar mot skadliga effekter av strålningen. (Selakovic et al. 2013) Januari

Mobilstrålning förändrar protein i ögonceller

Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. (Zhang et al. 2013)

Mobilstrålning skadar celler

Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar DNA-skada på celler. (Xu et al. 2013)

Lågenergilampor kan skada hudceller

Lågenergilampor kan skada hudceller på samma sätt som UV-strålning från solen. (Miranova et al. 2012)

Mobilstrålning leder till DNA-skador i lever- och njurceller

Exponering för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde (0,6W/kg) en timma om dagen leder till DNA-skador i lever och njurceller från möss. (Trosic et al. 2011)

Mobilanvändning ökar DNA-brott i celler från hårrötter

DNA-brott ökar signifikant  i celler från hårrötter tagna från personer som nyligen använt mobilen. (Cam et Sehan 2012)

Strålning från mobilmaster ökar risk för barncancer

Strålning från mobilmaster innebär ökad risk för barncancer. (Li et a. 2012)

Mikrovågor kan orsaka inflammation och tumörtillväxt

Exponering av unga möss för mikrovågor 16,5 GHz leder till påverkan på hjärncellers enzymer och gliaceller (nervceller). Kan orsaka inflammation och tumörtillväxt. (Paulray et al. 2012)

Mekanismen bakom cancerogen effekt av mobilstrålningexponering visad

Ännu en studie visar och förklarar mekanismen bakom cancerogen effekt av mobilstrålning. Celler exponeras långt under gällande gränsvärde (0,4W/kg mot 2W/kg) men samtidigt betydligt längre tid (2-6 timmar) än gällande gränsvärdes skydd (6 min.). En exponering i över 2 timmar

Lågfrekventa fält 50 Hz stimulerar cancercellers delning

Lågfrekventa fält 50 Hz stimulerar cancercellers delning vid gällande gränsvärde för allmänheten (100 mikroT) och under gällande gränsvärde för yrkesexponerade (500 mikroT). Effekterna ses liksom i REFLEX-projektet då fälten slås omväxlande på och av. (Martinez et al. 2012) (hela undersökningen)

Lågfrekventa magnetfält ökar friradikalbildning och skadar DNA

Celler som exponeras för lågfrekventa elektromagnetiska fält vid 1 mikroTesla (100 gånger under gällande gränsvärde) får ökad förekomst av friradikalbildning och skador på DNA. Detta är således en förklarande mekanism bakom cancerrisker med elektromagnetiska fält. (Buldak et al. 2012)

Spermier skadas av mobilstrålning

Genomgång av forskning som än en gång visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet

Lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress i hjärnceller

Lågfrekventa fält (50 gånger under ICNIRP:s gränsvärde) orsakar oxidativ stress i hjärnceller. (Chu et al.)

Lågfrekventa magnetfält leder till DNA-skada

Lågfrekventa elektromagnetiska fält (50 Hz) långt under gällande gränsvärde (10 mikroT, gränsvärdet är 100) leder till ökad förekomst av markörer för DNA-skada (mikrokärntest). Undersökningen bekräftade också ännu en gång att elektromagnetiska fält orsakar oxidativ stress. (Miyakoshi et al. 2012)

Wifi skadar DNA och påverkar “goda” enzymer

Strålning från Wifi skadar DNA och påverkan på enzymer viktiga för cellernas försvar mot skada. (Atasoy et al. 2012)

Mobilstrålning kan orsaka cancer

Mobilstrålning kan orsaka cancer. (Yang et al. 2012)

Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor

(2008) Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor i provrör. (Zu et. al. 2008)

DNA-skada på råttors njur och leverceller av mobilstrålning

Mobilstrålningsexponering 1 timma om dagen i två veckor under gällande gränsvärde kan orsaka DNA-skada på råttors njur och leverceller. (Trosic et al. 2012)

Indikation för större känslighet hos barn och unga för mobilstrålning

Cancereffekter större av mobilstrålning under gällande gränsvärde på unga möss än vuxna. Indikerar större risker för barn och unga.(Sekerougly et al 2012)

Mobilstrålning påverkar viktiga signalsubstanser hos foster, när mamman exponerats för mobilstrålning

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosters hjärnor, då deras mödrar exponerats för mobilstrålning. (Jing et al. 2012)

Mobilstrålning skadar hjärncellers DNA och förändrar gener

Mobilstrålning långt under gränsvärdet skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer.Studien visar alltså det som våra experter Anders Ahlbom och Maria Feychting påstår inte har visats: “Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka

Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer

Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer konstaterar brasiliansk undersökning. (Dode el al. 2011)

Lågfrekventa magnetfält påverkar celltillväxt

Lågfrekventa fält påverkar celltillväxt och cellmetabolism vid nivåer under gällande gränsvärde (20 mT). (Yan et al. 2011)

Elektromagnetiska fält ökar halten av stressprotein

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar halten av ett protein som är en markör för stress och som motverkar kroppens naturliga försvar mot cancer (naturlig celldöd), i maligna melanomceller. (Basile et al. 2011)

Mobilstrålning påverkar fettsyror i thymus-celler och blodceller

Mikrovågor (42,2 GHz) påverkar sammansättningen av fettsyror i thymus-celler och blodceller. (Gapeyev et al. 2011)

Top